Konkurs "Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?"

Regulamin konkursu dla uczniów biorących udział w Dniu Przedsiębiorczości 2017.

Regulamin 
Ogólnopolskiego Konkursu Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?
1.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
2.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie realizujący program Dzień przedsiębiorczości.
3.Konkurs obejmuje trzy kategorie prac:
a)film
nagrany telefonem komórkowym lub smartfonem w formacie AVI lub MP4 –maksymalny czas trwania 1,5 min,
b)prezentację–maksymalnie 7 slajdów (w tym tytułowy),
c)pracę pisemną–maksymalnie 3000 znaków (ze spacjami).
4.Każda szkoła uczestnicząca w Dniu Przedsiębiorczości może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
5.Każda praca może być autorstwa tylko jednego ucznia.
6.Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela –opiekuna ucznia.
7.Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że posiadają pełne prawa autorskie do przedstawionej pracy konkursowej, nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione,oraz innych dóbr prawnie chronionych.
8.Autor musi uzyskać pisemne zgody osób, których wizerunki zostały opublikowane w pracy konkursowej.
9.Zwycięzców Konkursu wyłoni Komitet Honorowy Dnia przedsiębiorczości.Ocenie podlega zgodność z tematyką Konkursu, wartość artystyczna pracy konkursowej, pomysłowość i kreatywność autora.
10.Komitet przyzna jedną nagrodę w każdej kategorii. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień.
11.Decyzje Komitetu Honorowego są niepodważalne i ostateczne.
12.Nagrodzone prace będą zamieszczone na platformie internetowej programu Dzień przedsiębiorczości z podaniem danych autora.
13.Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?
14.Prace konkursowe wraz z zeskanowanym Zgłoszeniem do Konkursu i oświadczeniem uczestnika należy przesyłać w terminie do 31 maja pocztą elektroniczną na adres: andrzej.pierchala@junior.org.pl.
15.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych w całości na rzecz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakresie wielokrotnego powielania, przetwarzania ich na wszelkich polach eksploatacji, a 
także wprowadzania ich do pamięci komputera, umieszczania na serwerach, w publikacjach oraz do publicznego odtwarzania. 
16.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez autorów prac na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883).
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
17.Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.

Wspierają nas: